Tjänster

Jag tar uppdrag enligt nedan i följande kommuner: Svedala, Malmö, Vellinge, Skurup, Staffanstorp, Lund, Burlöv, Kävlinge, Landskrona och Lomma.

I samband med överenskommelse om uppdrag upprättas ett standardavtal enligt ABK 09 (Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag  inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet).

Företaget har tecknat konsultansvarsförsäkring enligt ABK 09 med Länsförsäkringar.

KONTROLLANSVARIG enligt PBL

För åtgärder som kräver bygglov eller som är anmälningspliktiga behöver det enligt lag finnas en kontrollansvarig. Kontrollansvarig utses av byggherren redan i bygglovsskedet och ska ha en självständig ställning i förhållande till de som utför åtgärderna, såväl projektörer som entreprenörer. Den kontrollansvarige ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som krävs för uppgiften samt kunna styrka detta genom sin certifiering. Jag är av RISE certifierad kontrollansvarig enligt PBL och har den högsta certifieringsgraden, K (komplicerad).

Kontrollplan
Kontrollansvarig upprättar, tillsammans med byggherren, ett förslag till kontrollplan och närvarar vid tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Kontrollansvarig följer upp fastställd kontrollplan via egenkontroller/intyg och arbetsplatsbesök. Arbetsplatsbesöken dokumenteras och iakttagelser som är av värde för slutbeskedet noteras. I projektets slutskede skrivs ett utlåtande som underlag till kommunens slutbesked.

Om beställaren så önskar erbjuder jag gärna även en utökad kontroll av projekteringen och/eller entreprenaden.

Rivningsplan
Om det är aktuellt med rivning krävs det också en kontrollplan för rivningen, en rivningsplan. Kontrollansvarig upprättar i detta fall, tillsammans med byggherren, ett förslag till rivningsplan och närvarar även här vid de möten, besiktningar och andra kontroller som byggnadsnämnden och lagstiftningen kräver.

Byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P

Som byggherre har man enligt arbetsmiljölagen ansvaret för arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen. Detta ansvar startar redan i projekteringsfasen där man planerar för hur arbetet ska utföras och vilka material som ska användas och hur de ska hanteras. Från och med 1 januari 2011 måste byggherren utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering och projektering (Bas-P) och dels för utförandet (Bas-U), av byggnads- och anläggningsarbetet.

Jag har utbildningen för byggarbetsmiljösamordnare avseende planering och projektering, Bas-P, och kan ta uppdrag som Bas-P i samband med uppdrag som KA om så önskas..

Statusbesiktningar / Tekniska utredningar

Bedömning av fastigheten avseende t ex:

  • Tak
  • Fasader
  • Balkonger
  • Bjälklag
  • Golvbeläggningar
  • mm

Jag går tillsammans igenom projektet och jag gör besiktningen eller utredningen. Besiktningen eller utredningen utmynnar i ett skriftligt utlåtande.

Granskningar / kontroller

Granskning och/eller kontroll av statiska beräkningar, ritningar eller andra handlingar som är väsentliga för byggnationen.

Granskningen utmynnar i ett granskningsutlåtande.

Statiska beräkningar

Jag utför statiska beräkningar i mindre omfattning enligt gällande eurokod.

Projektledning / Projekteringsledning

Som projektledare är man spindeln i nätet mellan beställare, projektörer, entreprenörer och leverantörer.

I projektledningen kan ingå projekteringsledning, anbudsförfarande, upphandling, kostnadsstyrning, byggledning, installationssamordning.

Företaget kan utföra delar av projektet.